CAV Regulations

 
 
CAV REGULATIONS
1- NAME – TÊN GỌI
The Association shall be known as Concierge Associate of Vietnam – CAV.
Tên chính thức của Hiệp hội là Hiệp hội Concierge Việt Nam - CAV.
 
2- AFFILIATION – SỰ LIÊN KẾT
The Concierge Associate of Vietnam (CAV) is affiliated to The Society of Golden Keys of Singapore (Les Clefs d’Or Singapore) which is a member country of Les Clefs d’Ór International – Union Internationale des Concierges d’Hotels (UICH), with headquarters based in Paris, France.
Hiệp hội Concierge Việt Nam (CAV) liên kết với Hiệp hội Concierge  Singapore (Les Clefs d’Or Singapore), là quốc gia thành viên của Hiệp hội Concierge Quốc Tế ( UICH), có trụ sở chính đặt tại Paris, Pháp.
3- OBJECTIVES – MỤC TIÊU
 
3.1 To promote goodwill and friendship between Concierges of hotels in Vietnam and between Concierges and Members of Les Clefs d’Or, Union Internationale des Concierges d’Hotels (UICH) throughout the World.
Để thúc đẩy thiện chí và tình hữu nghị giữa Concierges của các khách sạn ở Việt Nam và giữa Concierge và các thành viên của Hiệp hội Concierge Quốc Tế (UICH) trên toàn thế giới.
 
3.2 To select, enroll and develop members into the Association.
            Tuyển chọn, kết nạp và phát triển thành viên của Hiệp hội.
 
3.3 To study ways and means to enlarge the scope of courses and schemes of apprenticeship for younger members of the Concierge profession.
Nghiên cứu cách thức và phương tiện để mở rộng phạm vi của các khóa học và các chương trình tập sự cho các thành viên trẻ làm trong bộ phận Concierge.
 
 
           3.4 Support and exchange of information in order to improve and meet customer
           request & expectation in the member hotels.
                                   
Hổ trợ và trao đổi thông tin nhằm nâng cao và đáp ứng yêu cầu của khách trong các khách sạn thành viên.
 
4- MEETINGS – HỘI HỌP
4.1 Annual General Meetings (AGMs) shall be held yearly by month of January.
            Đại hội thường niên được tổ chức vào tháng 1 hàng năm.
 
4.2 Quarterly Meetings shall be held 3rd week of the last month of each quarter.
            Họp định kỳ hàng quý sẽ được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng cuối của mỗi quý.
 
4.3 Any member who fails to attend three consecutive Quarterly Meetings in a year – with notice or fails to attend two consecutive General Meetings in a year – without notice shall be called upon by Executive Committee for an explanation on his / her absence. If the reason or explanation from the member is not valid or is not acceptable to the Executive Committee, the member may be suspended from membership for a period of 1 year or may be expelled from the Association. The decision of the Executive Committee shall be final.
Bất kỳ thành viên nào không tham dự cuộc họp định kỳ ba lần liên tiếp trong một năm  có thông báo, hoặc không tham dự cuộc họp định kỳ hai lần liên tiếp – không thông báo sẽ phải giải trình lý do của sự vắng mặt đó trước Ban Chấp hành. Nếu lý do hay sự giải thích của các thành viên không hợp lệ hoặc không có tính  thuyết phục, các thành viên đó có thể bị đình chỉ tư cách thành viên trong thời hạn 1 năm hoặc có thể bị trục xuất khỏi Hiệp Hội. Quyết định của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng .
 
4.4 Any member who fails to attend four events or activities which is organized by CAV in a year – with notice or without notice shall be called upon by Executive Committee for an explanation on his / her absence. If the reason or explanation for the member is not valid or is not acceptable to the Executive Committee, the member may be suspended from membership for a period of 1 year or may be expelled from the Association. The decision of the Executive Committee shall be final.
Bất kỳ thành viên nào không tham gia các sự kiện hoặc các hoạt động do Hiệp hội tổ chức bốn lần liên tiếp trong một năm – có hoặc  không có thông báo, sẽ phải giải trình lý do của sự vắng mặt đó trước Ban Chấp hành. Nếu lý do hay sự giải thích của các thành viên không hợp lệ hoặc không có tính  thuyết phục, các thành viên đó có thể bị đình chỉ tư cách thành viên trong thời hạn 1 năm hoặc có thể bị trục xuất khỏi Hiệp hội. Quyết định của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng.
4.5 No member as individuals shall conduct any business transactions on behalf of the Association without the written consent and approval from the Executive Committee and shall not bring any discredit to the name and image of the Association. Any member who does or brings discredit to the Association will be dealt with disciplinary actions which may lead to suspension from membership for a period determined by the Executive Committee with a formal written letter to the member’s hotel to inform the hotel’s General Manager on the misconduct and will be expelled from the Association with his / her membership revoked. The decision of the Executive Committee shall be final.
Bất kỳ thành viên nào với tư cách cá nhân  hoặc lấy danh nghĩa của Hiệp hội mà không có văn bản đồng ý hoặc có sự chấp thuận của Ban Chấp hành để tiếp xúc, giao dịch hoặc phát ngôn dẫn đến làm mất uy tín của Hiệp hội, các thành viên đó có thể bị đình chỉ tư cách thành viên trong một thời hạn và bị gửi thông báo bằng văn bản đến Tổng Giám Đốc khách sạn của thành viên đó hoặc thành viên đó có thể bị trục xuất khỏi Hiệp hội. Quyết định của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng.
5 – ENTRANCE/ANUAL MEMBERSHIP FEE – PHÍ GIA NHẬP/ PHÍ THƯỜNG NIÊN 
5.1 The annual membership fee will be determined by the Executive Committee from time to time and the fee must be notified to all members at a General Meeting before it can come into effect.
   Phí thành viên thường niên sẽ  được quyết định bởi Ban Chấp hành theo thời điểm và phải được thông báo cho tất cả thành viên tại cuộc họp thường niên trước khi nó có thể  được áp dụng.
 
5.2 In order to have fund for correspondence, postage and activities of CAV, the annual membership fee is as follow:
   Để có quỹ cho các hoạt động của Hiệp hội CAV,  phí thành viên hàng năm như sau :
 
- Full member 1.000.000 VND
- Associate member 1.000.000 VND
- Local member 500.000 VND
5.3 Annual membership fee have to setle to the Treasurer in January of each year.
    Phí thành viên thường niên phải được  đóng cho Thủ quỹ vào tháng Giêng của mỗi năm.
 
- The appointed Association Treasurer must inform all members on membership payment and to send an email reminder to all members for membership payments.
 - Thủ quỹ của Hiệp hội phải thông báo cho tất cả các thành viên về phí thành viên cần thanh toán và gửi thư nhắc nhở cho tất cả các thành viên đóng tiền phí thành viên khi sắp hết thời hạn thanh toán.
 
- If a member falls into arrears with his / her subscription or other dues, he / she must inform the Treasurer immediately. If he / she fail to settle his / her arrears within two weeks of becoming due, the Country Representative may order the member concerned be denied the privileges of membership until the member settles his / her account. If he / she fall into arrears for more than three months’ dues, he / she will automatically cease to be a member and the Committee may take legal action against him / her. 
- Nếu một thành viên nào nợ phí thành viên của mình hoặc lệ phí khác, thành viên ấy phải thông báo ngay lập tức tới Thủ quỹ. Nếu thành viên ấy không giải quyết phí của mình trong vòng hai  tuần kể từ ngày phải thanh toán , Chủ tich Hiệp hội có thể từ chối các quyền của thành viên cho đến khi thành viên ấy giải quyết các khoản phí của mình . Nếu thành viên ấy nợ hơn ba tháng, thành viên ấy sẽ bị xóa tên ra khỏi Hiệp hội .
 
     6- APPLICATION – ĐƠN XIN GIA NHẬP
6.1 Application for full membership must be made on prescribed form obtainable from the Honorary Secretary or downloadable from Les Clefs d’Or Singapore’s society website (www.clefsdor.org.sg). All applications must be endorsed by two Full Members (proposer and seconder). It shall be presented to the Executive Committee for approval.
   Đơn xin gia nhập cho thành viên chính thức phải được thực hiện theo mẫu đơn có thể nhận từ thư ký của Hiệp Hội hoặc tải về từ website của Hiệp hội Concierge Singapore. Tất cả các đơn xin gia nhập phải được xác nhận bởi hai thành viên chính thức. Nó phải được trình lên Ban Chấp hành phê duyệt.
 
6.2 Application for associate membership and local memembership can be obtainable the application form from the CAV’s Secretary. All applications must be endorsed by two Full Members (proposer and seconder). It shall be presented to the Executive Committee for approval.
Đơn xin gia nhập cho thành viên địa phương hoặc thành viên liên kết có thể lấy từ Thư ký của CAV. Tất cả các đơn xin gia nhập phải được xác nhận bởi hai thành viên chính thức. Đơn phải được trình lên Ban Chấp hành phê duyệt.
 
6.3 Application shall be subjected to an interview by two Members of the Executive Committee and will be reviewed in Quarterly meeting. This will be done on a quarterly basis.
Người nộp đơn sẽ được phỏng vấn bởi hai thành viên của Ban Chấp hành và đơn xin gia nhập sẽ được xem xét tại cuộc họp hàng quý. Điều này sẽ được thực hiện trên cơ sở hàng quý. 
 
6.4 A person whose application has been rejected through a letter by Secretary shall not be eligible for a further application until the expiry of one year from the date of his/her application was rejected.
Khi đơn xin gia nhập đã bị từ chối bằng thư thông báo của Thư ký sẽ không đủ điều kiện được xét duyệt tiếp cho đến khi hết thời hạn một năm kể từ ngày đơn xin gia nhập bị từ chối.
 
6.5 The election of members shall be by the unanimous vote by the Executive Committee in Quarterly meeting.
Các cuộc xét chọn các thành viên sẽ được bầu bởi Ban Chấp hành trong các cuộc họp hàng quý.
 
7- ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP – SỰ CHẤP THUẬN
7.1 Immediately upon election of member, notice thereof shall be given to him / her in writing of such election and request to remit to the Society within two weeks from date of request the amount of his / her entrance fee and first subscription. Upon payment of his / her entrance fee and first subscription, he / she thereby become a member of the Association and will be entitled to all benefits and privileges of membership and be bound by the rules and By-laws of the Association and he / she shall be deemed to have full knowledge of the provisions thereof.
Ngay sau khi được chọn làm thành viên , thông báo sẽ được trao cho anh/cô ta bằng văn bản và yêu cầu nộp phí cho Hiệp hội trong vòng hai tuần kể từ ngày được chấp thuận tất cả các phí liên quan. Ngay sau khi nộp phí anh/cô ta sẽ trở thành một thành viên của Hiệp hội và được hưởng tất cả những lợi ích và đặc quyền của thành viên và bị ràng buộc bởi các quy tắc và điều luật của Hiệp hội và anh / cô ta sẽ được coi là có nhận thức đầy đủ về các quy định đó.
 
7.2 If such entrance fee and subscription were not paid within two weeks from the date of such request as aforesaid, the election of candidate shall become void.
Nếu lệ phí không được thanh toán trong vòng hai tuần kể từ ngày yêu cầu như trên, sự chấp thuận thành viên của ứng cử viên sẽ trở nên vô hiệu.
 
7.3 The decision of the Excutive Committee is final. The Committee is not obliged to assign any reason whatever for rejection of any application.
Quyết định của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng. Ban Chấp hành không có nghĩa vụ giải trình bất kỳ lý do gì cho quyết định từ chối đó.
 
 
 
 
 
Criteria For Membership Application (Associate Membership)
1. Any firm or company in Vietnam that has a minimum of three (3) years successful trading in their business or field, related to the hotel and tourist industry may apply for membership.
       Bất kỳ công ty ở Viet Nam có tối thiểu là ba ( 3 ) năm hoạt động thành công lĩnh vực của họ, mà có liên quan đến khách sạn và du lịch có thể nộp đơn làm thành viên của Hiệp hội.
 
2. Such application must be endorsed by two Full Members.
        Đơn phải được xác nhận bởi hai thành viên chính thức của Hiệp hội .
 
3. A representative, preferably by a Director of Manager must be nominated by the firm or company in all application. The representative may change from time to time as instructed by the firm or company.
Đại diện công ty , tốt nhất là một Giám đốc phải là người đứng tên trong đơn xin gia nhập . Các đại diện có thể thay đổi theo chỉ định của Công ty .
 
4. Application form must be duly completed and accompanied by the following:
       Đơn phải được điền đầy đủ và kèm theo những điều sau đây :
 
o Two photographs of the firm or company representative
        Hai hình ảnh của đại diện doanh nghiệp hay công ty.
 
o A detailed profile of the firm or company
       Một bản giới thiệu chi tiết về công ty.
 
o Recommendation letter from two (2) Full Members who proposed the application
Có thư giới thiệu từ hai ( 2 ) thành viên chính thức.
 
o Membership fee 1.000.000 VND
       Phí thành viên: 1.000.000  VND
 
5. All applications are subjected to the approval of the Executive Committee.
       Tất cả các đơn xin gia nhập phải được sự phê duyệt của Ban Chấp hành.
 
Criteria For Membership Application (Local Membership)
1. Any Concierge, over twenty-one (21) years of age and of good moral character.
        Bất kỳ Concierge từ hơn hai mươi mốt ( 21 ) tuổi và có đạo đức tốt.
 
2. The minimum educational qualification is equal high school and B Level in English.
        Trình độ học vấn tối thiểu là tương đương PTTH và bằng B Anh văn.
 
3. He or she has never been discharged from employment.
Anh ấy hay cô ấy chưa bao giờ bị sa thải.
 
4. He or she has never been charged in court.
        Anh ấy hay cô ấy đã không bao giờ bị buộc tội tại tòa án 
 
5. Must be committed to serving the society in its ideas and objectives.
       Phải cam kết phục vụ ý tưởng và mục tiêu của Hiệp hội.
 
6. Each application must be accompanied with a complete resume of his/her work experience.
       Mỗi đơn phải kèm theo một bản lý lịch hoàn chỉnh / kinh nghiệm làm việc của mình .
 
7. Each application must be accompanied with a reference letter from the applicant's hotel Chief Concierge supporting the application.
Mỗi đơn phải được đi kèm với một thư giới thiệu từ  Chief Concierge của khách sạn của người nộp đơn.
 
8. Application must be endorsed by two (2) Full Members, and accompanied by two recent photographs.
Đơn phải có xác nhận của hai ( 2 ) Thành viên chính thức và đi kèm với hai hình ảnh mới nhất.
9. Membership fee 500.000 VND
Phí thành viên: 500.000 VND
 
10. All application forms must be submitted to the Secretary duly completed and accompanied by the aforesaid documents.
       Tất cả các mẫu đơn phải được gửi cho Thư ký điền đầy đủ kèm theo các hồ sơ đã nêu trên.
 
11. All applications are subjected to the Executive Committee approval after rigorous interview and consideration by the Application Review Committee.
       Tất cả các ứng viên phải được  phỏng vấn và xem xét bởi Ban Chấp Hành trước khi được chấp nhận. .
 
 
1- NAME – TÊN GỌI
 
The Association shall be known as Concierge Associate of Vietnam – CAV.
Tên chính thức của Hiệp hội là Hiệp hội Concierge Việt Nam - CAV.
 
2- AFFILIATION – SỰ LIÊN KẾT
 
The Concierge Associate of Vietnam (CAV) is affiliated to The Society of Golden Keys of Singapore (Les Clefs d’Or Singapore) which is a member country of Les Clefs d’Ór International – Union Internationale des Concierges d’Hotels (UICH), with headquarters based in Paris, France.
Hiệp hội Concierge Việt Nam (CAV) liên kết với Hiệp hội Concierge  Singapore (Les Clefs d’Or Singapore), là quốc gia thành viên của Hiệp hội Concierge Quốc Tế ( UICH), có trụ sở chính đặt tại Paris, Pháp.
 
3- OBJECTIVES – MỤC TIÊU
 
3.1 To promote goodwill and friendship between Concierges of hotels in Vietnam and between Concierges and Members of Les Clefs d’Or, Union Internationale des Concierges d’Hotels (UICH) throughout the World.
Để thúc đẩy thiện chí và tình hữu nghị giữa Concierges của các khách sạn ở Việt Nam và giữa Concierge và các thành viên của Hiệp hội Concierge Quốc Tế (UICH) trên toàn thế giới.
 
3.2 To select, enroll and develop members into the Association.
            Tuyển chọn, kết nạp và phát triển thành viên của Hiệp hội.
 
3.3 To study ways and means to enlarge the scope of courses and schemes of apprenticeship for younger members of the Concierge profession.
Nghiên cứu cách thức và phương tiện để mở rộng phạm vi của các khóa học và các chương trình tập sự cho các thành viên trẻ làm trong bộ phận Concierge.
 
3.4 Support and exchange of information in order to improve and meet customer
     request & expectation in the member hotels.
                                   
Hổ trợ và trao đổi thông tin nhằm nâng cao và đáp ứng yêu cầu của khách trong các khách sạn thành viên.
 
4- MEETINGS – HỘI HỌP
 
4.1 Annual General Meetings (AGMs) shall be held yearly by month of January.
            Đại hội thường niên được tổ chức vào tháng 1 hàng năm.
 
4.2 Quarterly Meetings shall be held 3rd week of the last month of each quarter.
            Họp định kỳ hàng quý sẽ được tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng cuối của mỗi quý.
 
4.3 Any member who fails to attend three consecutive Quarterly Meetings in a year – with notice or fails to attend two consecutive General Meetings in a year – without notice shall be called upon by Executive Committee for an explanation on his / her absence. If the reason or explanation from the member is not valid or is not acceptable to the Executive Committee, the member may be suspended from membership for a period of 1 year or may be expelled from the Association. The decision of the Executive Committee shall be final.
 
Bất kỳ thành viên nào không tham dự cuộc họp định kỳ ba lần liên tiếp trong một năm  có thông báo, hoặc không tham dự cuộc họp định kỳ hai lần liên tiếp – không thông báo sẽ phải giải trình lý do của sự vắng mặt đó trước Ban Chấp hành. Nếu lý do hay sự giải thích của các thành viên không hợp lệ hoặc không có tính  thuyết phục, các thành viên đó có thể bị đình chỉ tư cách thành viên trong thời hạn 1 năm hoặc có thể bị trục xuất khỏi Hiệp Hội. Quyết định của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng .
 
4.4 Any member who fails to attend four events or activities which is organized by CAV in a year – with notice or without notice shall be called upon by Executive Committee for an explanation on his / her absence. If the reason or explanation for the member is not valid or is not acceptable to the Executive Committee, the member may be suspended from membership for a period of 1 year or may be expelled from the Association. The decision of the Executive Committee shall be final.
 
Bất kỳ thành viên nào không tham gia các sự kiện hoặc các hoạt động do Hiệp hội tổ chức bốn lần liên tiếp trong một năm – có hoặc  không có thông báo, sẽ phải giải trình lý do của sự vắng mặt đó trước Ban Chấp hành. Nếu lý do hay sự giải thích của các thành viên không hợp lệ hoặc không có tính  thuyết phục, các thành viên đó có thể bị đình chỉ tư cách thành viên trong thời hạn 1 năm hoặc có thể bị trục xuất khỏi Hiệp hội. Quyết định của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng.
 
4.5 No member as individuals shall conduct any business transactions on behalf of the Association without the written consent and approval from the Executive Committee and shall not bring any discredit to the name and image of the Association. Any member who does or brings discredit to the Association will be dealt with disciplinary actions which may lead to suspension from membership for a period determined by the Executive Committee with a formal written letter to the member’s hotel to inform the hotel’s General Manager on the misconduct and will be expelled from the Association with his / her membership revoked. The decision of the Executive Committee shall be final.
 
Bất kỳ thành viên nào với tư cách cá nhân  hoặc lấy danh nghĩa của Hiệp hội mà không có văn bản đồng ý hoặc có sự chấp thuận của Ban Chấp hành để tiếp xúc, giao dịch hoặc phát ngôn dẫn đến làm mất uy tín của Hiệp hội, các thành viên đó có thể bị đình chỉ tư cách thành viên trong một thời hạn và bị gửi thông báo bằng văn bản đến Tổng Giám Đốc khách sạn của thành viên đó hoặc thành viên đó có thể bị trục xuất khỏi Hiệp hội. Quyết định của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng.
 
5 – ENTRANCE/ANUAL MEMBERSHIP FEE – PHÍ GIA NHẬP/ PHÍ THƯỜNG NIÊN 
 
5.1 The annual membership fee will be determined by the Executive Committee from time to time and the fee must be notified to all members at a General Meeting before it can come into effect.
   Phí thành viên thường niên sẽ  được quyết định bởi Ban Chấp hành theo thời điểm và phải được thông báo cho tất cả thành viên tại cuộc họp thường niên trước khi nó có thể  được áp dụng.
 
5.2 In order to have fund for correspondence, postage and activities of CAV, the annual membership fee is as follow:
   Để có quỹ cho các hoạt động của Hiệp hội CAV,  phí thành viên hàng năm như sau :
 
- Full member 500.000 VND
- Local member 500.000 VND 
Associate member 2.000.000 VND
 
5.3 Annual membership fee have to setle to the Treasurer in January of each year.
    Phí thành viên thường niên phải được  đóng cho Thủ quỹ vào tháng Giêng của mỗi năm.
 
- The appointed Association Treasurer must inform all members on membership payment and to send an email reminder to all members for membership payments.
 - Thủ quỹ của Hiệp hội phải thông báo cho tất cả các thành viên về phí thành viên cần thanh toán và gửi thư nhắc nhở cho tất cả các thành viên đóng tiền phí thành viên khi sắp hết thời hạn thanh toán.
 
- If a member falls into arrears with his / her subscription or other dues, he / she must inform the Treasurer immediately. If he / she fail to settle his / her arrears within two weeks of becoming due, the Country Representative may order the member concerned be denied the privileges of membership until the member settles his / her account. If he / she fall into arrears for more than three months’ dues, he / she will automatically cease to be a member and the Committee may take legal action against him / her. 
 
- Nếu một thành viên nào nợ phí thành viên của mình hoặc lệ phí khác, thành viên ấy phải thông báo ngay lập tức tới Thủ quỹ. Nếu thành viên ấy không giải quyết phí của mình trong vòng hai  tuần kể từ ngày `                                                                        phải thanh toán , Chủ tich Hiệp hội có thể từ chối các quyền của thành viên cho đến khi thành viên ấy giải quyết các khoản phí của mình . Nếu thành viên ấy nợ hơn ba tháng, thành viên ấy sẽ bị xóa tên ra khỏi Hiệp hội .
 
6- APPLICATION – ĐƠN XIN GIA NHẬP
 
6.1 Application for full membership must be made on prescribed form obtainable from the Honorary Secretary or downloadable from Les Clefs d’Or Singapore’s society website (www.clefsdor.org.sg). All applications must be endorsed by two Full Members (proposer and seconder). It shall be presented to the Executive Committee for approval.
 
  Đơn xin gia nhập cho thành viên chính thức phải được thực hiện theo mẫu đơn có thể nhận từ thư ký của Hiệp Hội hoặc tải về từ website của Hiệp hội Concierge Singapore. Tất cả các đơn xin gia nhập phải được xác nhận bởi hai thành viên chính thức. Nó phải được trình lên Ban Chấp hành phê duyệt.
 
6.2 Application for associate membership and local memembership can be obtainable the application form from the CAV’s Secretary. All applications must be endorsed by two Full Members (proposer and seconder). It shall be presented to the Executive Committee for approval.
Đơn xin gia nhập cho thành viên địa phương hoặc thành viên liên kết có thể lấy từ Thư ký của CAV. Tất cả các đơn xin gia nhập phải được xác nhận bởi hai thành viên chính thức. Đơn phải được trình lên Ban Chấp hành phê duyệt.
 
6.3 Application shall be subjected to an interview by two Members of the Executive Committee and will be reviewed in Quarterly meeting. This will be done on a quarterly basis.
Người nộp đơn sẽ được phỏng vấn bởi hai thành viên của Ban Chấp hành và đơn xin gia nhập sẽ được xem xét tại cuộc họp hàng quý. Điều này sẽ được thực hiện trên cơ sở hàng quý. 
 
6.4 A person whose application has been rejected through a letter by Secretary shall not be eligible for a further application until the expiry of one year from the date of his/her application was rejected.
Khi đơn xin gia nhập đã bị từ chối bằng thư thông báo của Thư ký sẽ không đủ điều kiện được xét duyệt tiếp cho đến khi hết thời hạn một năm kể từ ngày đơn xin gia nhập bị từ chối.
 
6.5 The election of members shall be by the unanimous vote by the Executive Committee in Quarterly meeting.
Các cuộc xét chọn các thành viên sẽ được bầu bởi Ban Chấp hành trong các cuộc họp hàng quý.
 
7- ACCEPTANCE OF MEMBERSHIP – SỰ CHẤP THUẬN
 
7.1 Immediately upon election of member, notice thereof shall be given to him / her in writing of such election and request to remit to the Society within two weeks from date of request the amount of his / her entrance fee and first subscription. Upon payment of his / her entrance fee and first subscription, he / she thereby become a member of the Association and will be entitled to all benefits and privileges of membership and be bound by the rules and By-laws of the Association and he / she shall be deemed to have full knowledge of the provisions thereof.
Ngay sau khi được chọn làm thành viên , thông báo sẽ được trao cho anh/cô ta bằng văn bản và yêu cầu nộp phí cho Hiệp hội trong vòng hai tuần kể từ ngày được chấp thuận tất cả các phí liên quan. Ngay sau khi nộp phí anh/cô ta sẽ trở thành một thành viên của Hiệp hội và được hưởng tất cả những lợi ích và đặc quyền của thành viên và bị ràng buộc bởi các quy tắc và điều luật của Hiệp hội và anh / cô ta sẽ được coi là có nhận thức đầy đủ về các quy định đó.
 
7.2 If such entrance fee and subscription were not paid within two weeks from the date of such request as aforesaid, the election of candidate shall become void.
Nếu lệ phí không được thanh toán trong vòng hai tuần kể từ ngày yêu cầu như trên, sự chấp thuận thành viên của ứng cử viên sẽ trở nên vô hiệu.
 
7.3 The decision of the Excutive Committee is final. The Committee is not obliged to assign any reason whatever for rejection of any application.
Quyết định của Ban Chấp hành là quyết định cuối cùng. Ban Chấp hành không có nghĩa vụ giải trình bất kỳ lý do gì cho quyết định từ chối đó.
 
Criteria For Membership Application (Associate Membership)
 
1. Any firm or company in Vietnam that has a minimum of three (3) years successful trading in their business or field, related to the hotel and tourist industry may apply for membership.
       Bất kỳ công ty ở Viet Nam có tối thiểu là ba ( 3 ) năm hoạt động thành công lĩnh vực của họ, mà có liên quan đến khách sạn và du lịch có thể nộp đơn làm thành viên của Hiệp hội.
 
2. Such application must be endorsed by two Full Members.
        Đơn phải được xác nhận bởi hai thành viên chính thức của Hiệp hội .
 
3. A representative, preferably by a Director of Manager must be nominated by the firm or company in all application. The representative may change from time to time as instructed by the firm or company.
Đại diện công ty , tốt nhất là một Giám đốc phải là người đứng tên trong đơn xin gia nhập . Các đại diện có thể thay đổi theo chỉ định của Công ty .
 
4. Application form must be duly completed and accompanied by the following:
       Đơn phải được điền đầy đủ và kèm theo những điều sau đây :
 
  • Two photographs of the firm or company representative
        Hai hình ảnh của đại diện doanh nghiệp hay công ty.
 
  • A detailed profile of the firm or company
       Một bản giới thiệu chi tiết về công ty.
 
  • Recommendation letter from two (2) Full Members who proposed the application
Có thư giới thiệu từ hai ( 2 ) thành viên chính thức.
 
  • Membership fee 2.000.000 VND
       Phí thành viên: 2.000.000  VND
 
5. All applications are subjected to the approval of the Executive Committee.
       Tất cả các đơn xin gia nhập phải được sự phê duyệt của Ban Chấp hành.
 
Criteria For Membership Application (Local Membership)
1. Any Concierge, over twenty-one (21) years of age and of good moral character.
        Bất kỳ Concierge từ hơn hai mươi mốt ( 21 ) tuổi và có đạo đức tốt.
 
2. The minimum educational qualification is equal high school and B Level in English.
        Trình độ học vấn tối thiểu là tương đương PTTH và bằng B Anh văn.
 
3. He or she has never been discharged from employment.
Anh ấy hay cô ấy chưa bao giờ bị sa thải.
 
4. He or she has never been charged in court.
        Anh ấy hay cô ấy đã không bao giờ bị buộc tội tại tòa án 
 
5. Must be committed to serving the society in its ideas and objectives.
       Phải cam kết phục vụ ý tưởng và mục tiêu của Hiệp hội.
 
6. Each application must be accompanied with a complete resume of his/her work experience.
       Mỗi đơn phải kèm theo một bản lý lịch hoàn chỉnh / kinh nghiệm làm việc của mình .
 
7. Each application must be accompanied with a reference letter from the applicant's hotel Chief Concierge supporting the application.
Mỗi đơn phải được đi kèm với một thư giới thiệu từ  Chief Concierge của khách sạn của người nộp đơn.
 
8. Application must be endorsed by two (2) Full Members, and accompanied by two recent photographs.
Đơn phải có xác nhận của hai ( 2 ) Thành viên chính thức và đi kèm với hai hình ảnh mới nhất.
9. Membership fee 500.000 VND
Phí thành viên: 500.000 VND
 
10. All application forms must be submitted to the Secretary duly completed and accompanied by the aforesaid documents.
       Tất cả các mẫu đơn phải được gửi cho Thư ký điền đầy đủ kèm theo các hồ sơ đã nêu trên.
 
11. All applications are subjected to the Executive Committee approval after rigorous interview and consideration by the Application Review Committee.
       Tất cả các ứng viên phải được  phỏng vấn và xem xét bởi Ban Chấp Hành trước khi được chấp nhận. 
 
CAV EXCOM